Хүний нөөцийн удирдлага

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/538 дугаар захирамжаар батлагдсан “Орон нутгийн өмчийн газрын бүтэц, орон тоо”